Biz hakda

Biz kim?

Qingdao Blue Joy Technology Co., Ltd., dürli öý enjamlaryny, fotoelektrik we energiýa saklaýyş önümlerini dizaýn etmekde, öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşen Çingdao ýokary tehnologiýa zolagynyň ajaýyp Senagat gözleg institutynda ýerleşýär.Häzirki wagtda 200-den gowrak işgäri we 6000 inedördül metr meýdany bar.Birnäçe deşikli gurnama re modeimi (THT) awtomatiki plug-kebşirleme önümçilik liniýalary, ýerüsti gurnama re modeimi (SMT) awtomatiki patch kebşirleýiş önümçilik liniýalary we işe giriziş we synag liniýalary.Günde 5000 toplum önüm öndürmek kuwwatyna eýe.

Biz näme edýäris

Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji we gözleg-agtaryş ukyby bar.Gün gözegçiligini, inwertory, batareýany BMS we r kondisionerini, sowadyjyny, kir ýuwýan maşyny, diapazony, dezinfeksiýa şkafyny we öý enjamlary bölüminiň beýleki seriýaly dolandyryjylaryny özbaşdak ösdürdi we öýdäki meşhur öý enjamlary kompaniýalary bilen tor öý enjamlaryny dolandyryjyny bilelikde ösdürdi.Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen kondisioner, öý bölünen kondisioneriň, öý merkezi kondisioneriniň we täjirçilik kondisioneriniň ähli kategoriýalaryny öz içine alýar. dürli senagat maşynlaryna gözegçilik.Kompaniýa durnukly öndürijilik we köp tanymal içerki kärhanalar bilen oňat hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bilen kesgitli ýygylygy, ýygylygy öwürmek, howany sowatmak, göni sowatmak, tolkun tekeri, rolik we beýleki seriýaly dolandyryjylary goşmak bilen sowadyjy we kir ýuwýan maşyn dolandyryjylaryny ösdürýär.

Korporatiw medeni gymmatlyklar

Kompaniýa ilki bilen ilki bilen müşderiniň hiliniň esasy syýasatyna eýerdi, hil dolandyryşyny güýçlendirdi we ISO9001: 2008 talaplaryna laýyklykda hil dolandyryş ulgamyny döretdi.

about1
us

Toparymyz

Enjamlara goýulýan maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrmak bilen bir hatarda, kärhana işgärleriň hilini ösdürmäge we gowulaşdyrmaga doly üns berýär, iş ýerinde hünär ussatlygyny yzygiderli geçirýär, 6S dolandyryşyny amala aşyrýar we ýokary hilli işgärler toparyny döredýär.

Kompaniýa çig malyň hiline gözegçilik we satyn alyş çykdajylaryna gözegçilik etmekde uly ähmiýete eýe bolup, gelýän berk gözegçilik düzgünlerini we üpjün edijiniň baha beriş ulgamyny kesgitleýär.Ulanylýan çig mal, ýokary hilli önümleriň we ajaýyp hyzmatlaryň müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini netijeli üpjün edýän halkara we içerki belli öndürijileriň önümidir.

adcan (1)
adcan (2)

Hil barlagy

Birnäçe ýyl bäri bu kompaniýa ygtybarly önümiň hili we abraýy bilen Haier, Electrolux, Konka, TCL we beýleki kompaniýalar üçin goldaw önümlerini öndürýär we öndürýär we täze fotoelektrik we energiýa saklaýyş önümlerini özbaşdak ösdürýär.

fgnf

Dolandyryş awtomatizasiýasy we elektron söwda

Kompaniýa ofis awtomatizasiýasynyň we maglumat dolandyryşyny awtomatlaşdyrmagyň programma üpjünçiligi we apparat gurşawyny döretdi we kompaniýanyň içinde kompýuter toruny paýlaşmak dolandyryş awtomatizasiýasyny we elektron söwdany doly durmuşa geçirmek üçin esas döretdi.